trashcan是垃圾筒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  •  
 
 
 
 
 

 

 

  •  

 

 

  可选中1个或多个下面的枢纽词-,英语作文万能句子物色接洽资料。高考英语作文范文关于书信的英语作文两分钟趣味英语小故事气流从鼻子出来而不是从。也可直接点“索求资料”索求全盘题目。初中作文提高

  this( trash can 垃圾桶)to the lef这个左边的垃圾桶

  昭着笼络人教训行家选用数:4000获赞数:13182火油大学(华东)英语文学学士向TA提问开展完全

  这里的can风趣是容器,不是情态动词can。trash can是垃圾筒。